Människa - mänsklig - sårbar

Bakom begrepp som självutveckling och självförbättring finns det ofta goda intentioner men de leder många gånger till självkritik eller rent av självförakt när man inte lyckas. Vår kultur fokuserar på förbättring med betoning på jämförelse, men problemet är att om vi hela tiden jämför oss med andra kommer vi aldrig att bli riktigt nöjda. Vi idealiserar andras liv och egenskaper men vet ofta inte mer om dem än det som syns på ytan. När vi fokuserar på självutveckling med denna utgångspunkt tänker vi bara i termer om hur vi borde vara för att passa in och riskerar därför att missa något väsentligt.

Core gifts

Den amerikanska psykoterapeuten Ken Page använder uttrycket Core gifts, kärngåvor i svensk direktöversättning. Hans teori går ut på att utforska sambandet mellan våra gåvor, våra sår och det som gör ont i våra liv. Det handlar inte om de styrkor och talanger vi vanligen talar om utan om de gåvor som intimt hänger samman med vår djupaste känslighet, längtan och passion. Page menar att vi behöver lära oss se och förstå dessa sammanhang för att kunna frigöra dessa gåvor så att vi vågar använda dem. Innan vi riktigt förstår våra gåvor upplever många av oss dem bara som svagheter som vi helst inte vill visa för någon. Dessa tankar kan ta tid att smälta, men fundera på om det inte ligger något i dem, det är erfarenheter som växt fram hos Page under flera decennier. Jag har kommit fram till att det är mycket som stämmer in på mig och mina erfarenheter.

Ken Page liknar dessa gåvor vid psykets benmärg, något som genererar en levande ström av impulser av intimitet och autentiska uttryck. Dessa gåvor utmanar både oss och de människor vi umgås med.

Eftersom dessa gåvor så intimt hänger samman med de sår och den smärta vi upplevt under livet vill vi gärna fly ifrån dem. De är varma, ibland glödheta och svåra att hantera, men de upphör aldrig att pocka på vår uppmärksamhet. När vi upptäcker och lär oss använda dessa gåvor kan de hjälpa oss att hitta vår djupaste personlighet och ett meningsfullt liv. Här i kärnan av vår personlighet finns potentialen att älska och skapa, de egenskaper som gör oss mänskliga.

Det talas mycket om självutveckling i meningen att bli bättre, men istället för att fråga oss hur vi kan bli bättre i ytlig mening kanske vi istället skulle fråga: Ser jag vilka gåvor som redan finns i mig och är det något som håller mig tillbaka från att använda dem? Hur kan jag upptäcka och utveckla de gåvor som ligger djupast i min personlighet?

Hur gör jag med det som gör ont i mitt liv? Finns det något samband mellan mina sår, min känslighet och mina gåvor, min längtan och min passion?